• "Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę" Gucci
  • ksiegowosc@apkacc.pl
  • +48 796 986 669

Karta podatkowa - kto może wybrać tę formę opodatkowania?

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania działalności gospodarczej osób fizycznych oraz spółek cywilnych i stanowi alternatywną formę opodatkowania dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wyboru karty podatkowej mogą dokonać podatnicy prowadzący działalność:

1) usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej "tabelą", w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy - przy zatrudnieniu nieprzekraczającym stanu określonego w tabeli;

2) usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% - w warunkach określonych w części II tabeli;

3) usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi - w warunkach określonych w części III tabeli, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem;

4) gastronomiczną - jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% - w warunkach określonych w części IV tabeli;

5) w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu - w warunkach określonych w części V tabeli;

6) w zakresie usług rozrywkowych - w warunkach określonych w części VI tabeli;

7) w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% - w warunkach określonych w części VII tabeli;

8) w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego - w warunkach określonych w części VIII tabeli;

9) w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych (PKWiU ex 21.10.51.0, ex 21.20.13.0, ex 21.20.21.0 oraz ex 21.20.23.0), w związku ze świadczonymi usługami - w warunkach określonych w części IX tabeli;

10) w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi - w warunkach określonych w części X tabeli;

11) w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny - w warunkach określonych w części XI tabeli;

  1. w zakresie usług m.in. o charakterze agrotechnicznym i przewozowym, usług hotelarskich polegających na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych, usług wytwórczości ludowej i artystycznej - na zasadach i w warunkach określonych w części XII tabeli ( osoby fizyczne, w tym rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne) .

Podjęta działalność posiada zazwyczaj prosty charakter i jest prowadzona na małą skalę.

Spółki cywilne decydujące się na korzystanie z karty podatkowej mogą prowadzić wyłącznie te rodzaje działalności, które zostały wymienione w pkt 1 - 6 powyższej klasyfikacji, a łączna liczba osób zatrudnionych oraz wspólników nie może przekroczyć stanu zatrudnienia określonego w tabeli stanowiącej załącznik nr 3. Istotny jest również fakt, iż wspólnikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne. 

 

Przedsiębiorca, by móc skorzystać z prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej musi spełnić kilka warunków określonych w ustawie. Konieczne do spełnienia wymogi przedstawia poniższa tabela:

 

WARUNEK, KTÓRY NALEŻY SPEŁNIĆ PRZY ZASOSOWANIU KARTY PODATKOWEJ

UWAGI

Złożenie wniosku PIT-16 o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, za dany rok podatkowy składa się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego  - przed rozpoczęciem działalności. Nie ma konieczności ponownego zgłoszenia w nowym roku podatkowym. W przypadku spółki cywilnej wniosek o zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, składa jeden ze wspólników spółki. Wniosek stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wydania decyzji o wysokości opłacanego podatku. Do momentu otrzymania pozytywnej decyzji przedsiębiorca rozlicza się na zasadach ogólnych.

Wskazanie we wniosku rodzaju prowadzonej działalnościbwymienionej w jednej z 12 części tabeli

Przedsiębiorca może wybrać tylko jeden rodzaj działalności, wymieniony w jednej z dwunastu części tabeli  (załącznik nr 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Niekorzystanie przez przedsiębiorcę z usług osób niezatrudnionych w ramach prowadzonej działalności na podstawie umowy o pracę, jak również nie korzystanie z usług "podwykonawców", z wyjątkiem usług specjalistycznych

Usługi specjalistyczne stanowią czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące, o których mowa w załączniku nr 4.

Nieprowadzenie innej pozarolniczej działalności gospodarczej

Wyjątek stanowią:

  • działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, w elektrowniach wodnych i wiatrowych, o mocy oddawanej do 5000 kilowatów, oraz wytwarzanie biogazu,
  • Osiąganie przezeń przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze ( z których przychody/dochody podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach).

Małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie

Małżonek podatnika może prowadzić działalność gospodarczą w innym zakresie.

Niewytwarzanie przez podatnika wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym

Wyroby akcyzowe objęte wyłączeniem to wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe.

Działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku jest prowadzona wyłącznie na terytorium Polski

Podatnik nie może prowadzić swojej działalności poza terytorium Polski poprzez siedzibę lub zlokalizowany tam zakład, może natomiast sporadycznie wykonywać czynności związane z prowadzoną działalnością poza terytorium Polski.

 

Przedsiębiorcy korzystający z karty podatkowej są zwolnieni z prowadzenia ksiąg, składania deklaracji i zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek. Muszą natomiast zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego  o wszelkich zmianach jakie zaszły w porównaniu ze stanem faktycznym z zadeklarowanym we wniosku o zastosowanie karty podatkowej jako formy opodatkowania.