• "Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę" Gucci
 • ksiegowosc@apkacc.pl
 • +48 796 986 669

Pełna księgowość

Pełna księgowość

Pełna księgowość

Zgodnie z obowiązującym prawem prowadzenie pełnej księgowości  wymagane jest w przypadku spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

Ustawa o rachunkowości wymaga również prowadzenia pełnej księgowości od wszystkich podmiotów, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy przekroczyły równowartości w walucie polskiej 2.000.000 euro.

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą dobrowolnie stosować zasady rachunkowości określone ustawą od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego zobowiązani są do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

Przedsiębiorcy prowadzący pełną księgowość obowiązani są stosować określone ustawą zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

W ramach obsługi w tym zakresie zapewniamy:

 • opracowywanie planów kont,
 • opracowanie polityki rachunkowości,
 • sprawdzanie dokumentów księgowych pod kątem wymagań Ustawy o Rachunkowości,
 • ewidencjonowanie dokumentów w księgach rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży na potrzeby podatku VAT,
 • prowadzenie rejestru VAT zakupu i sprzedaży, sporządzenie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K,
 • prowadzenie rejestru VAT-UE, sporządzenie deklaracji rozliczeniowej VAT-UE, 
 • przesyłanie plików JPK do urzędu skarbowego,
 • elektroniczne wysłanie wszystkich deklaracji do US i ZUS,
 • naliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatków,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych z tytułu podatku dochodowego,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych i statystycznych,
 • sprawozdania finansowe zgodne z wymaganiami Ustawy o Rachunkowości,
 • rozliczenie kadrowo-płacowe (szczegółowe informacje),
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT,
 • monitorowanie poziomu należności i zobowiązań (monity, noty odsetkowe, potwierdzenie sald),
 • przygotowanie raportów zarządczych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta,
 • kontakt z urzędami podatkowymi oraz pomoc podczas kontroli podatkowych.

POROZMAWIAJMY O SZCZEGÓŁACH (link do formularza kontaktowego)

Opinie